Dernek Tüzüğümüz

MOTOSİKLETLİ ARAMA KURTARMA DESTEK DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Madde 1: Dernek adı ‘ Motosikletli Arama Kurtarma Destek derneği’ kısa adı ‘MAKUDDER’ dir. Dernek merkezi İstanbul dur.
Madde 2: Dernek yurt içinde ya da yurtdışında şubeler açabilir dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.
Madde 3: Derneğin amacı; yurt içi veya yurt dışında, doğal afetlerde, trafik kazalarında, büyük yangınlarda ve diğer arama kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak, en etkin arama ve kurtarma çalışması yaparak kişileri en kısa sürede ulaşmak için düzenlemeler hazırlamak, alınan ihbar/Alarm arama kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirine oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve Sertifikalı üyeleri tespit ederek yetiştirmek ekibi en kısa zamanda toplanmasını & olay yerine ulaşmasını sağlamak, gerek üyelerine, gerekirse talep halinde üyelerin dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, kriz yönetimi ve diğer konularda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak olan yurt içinde ve yasal koşulların yerine getirildiği durumda yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilikleri vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti vermek, derneğin arama kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.
Madde 4: Motosikletli arama kurtarma destek Derneği siyasi ve politik herhangi bir oluşuma ya da benzeri içeriği olan toplantı Miting ve benzeri toplantıları katılamaz
Madde 5: Derneğin amacı hiçbir resim kurum veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.
Madde 6: Derneğin çalışma biçimi; arama kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda ihbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, alınan her ihbar ile arama kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zinciri oluşturmak, operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki kişi ve veya kişilerden oluşmasını sağlamak, ekibin en kısa sürede toplanmasını her birimin görevlerini arama kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişim- haberleşmenin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanacağını, olay yerine ulaşmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre ulaşılan kişinin ilk müdahale biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak, çalışmaya katılacak kişilerin izin sorularını çözmek, ekibin En kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak, bu konuda rapor – raporlar düzenlemek bu çalışmaların yapılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların desteklerini sağlamaktadır.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek araştırmalar yapmak
2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek Dokümantasyon merkezi oluşturmak. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınları çıkarmak
3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
4-Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve üyelerine yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, ve bunları tefriş etmek ile birlikte ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari ve Sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
6-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerinin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
7- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurulabileceği tesisler kurmak.
9-Uluslararası faaliyette bulunmak. Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kurum Kuruluşları İle ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projelerini yürütmek
11-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadede kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
12-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak ve protokoller kurmak.
16- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklanmadığı her türlü faaliyette bulunmak.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 7: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe aday üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin aday üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek Yönetim Kurulu başkanlığına yazılı olarak yapılacak aday üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde aday üyeliğine Kabul veya istediğim Reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen aday üye, aday üye yönetmeliğindeki şartları yerine getirmesi durumunda dernek Asil üyeliğine alınarak, Üye Kayıt Defterine ve DERBİS sistemine kaydı yapılır. Aday üye yönetmeliğindeki şartları yerine getiren üyelerin Aday veya Asil üyelik sürecine Yönetim Kurulu karar verir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile aday üyelik sürecini tamamlayıp, Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Değerli maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelerle aktarılır, üyeliğe veya aday üyeliğe kabul ve üyelikten silme işlemleri müracaatları Şube yönetim kuruluları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 8: Her üye yazılı olarak bildirime kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır üyelikten ayrılma üyeliğinden ne olan birikmiş borçlarına sona erdirmez
Üyelikten Çıkarılma
Madde 9: Dernek üyeliğinden çıkarılmaya gerektiren haller
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik ayda aidatını 3 (Üç) Ay içinde ödememek
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ya da etik ve ahlaki olmayan tüm tutun davranışlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterlerinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 10: derneğin organları aşağıda gösterilmiştir
1-Genel Kurulu
2-Yönetim Kurulu
3-Denetim Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 11: Genel kurul derneği en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez şubelerinde kayıtlı üyelerden şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı Üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
GENEL KURUL;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağrılması üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir
Olağan genel kurul üç yılda Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saate toplanır
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan Üyeler en az on beş gün önceden toplantının Günü, saati, yeni ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek Üyenin bildirdi elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılıyor bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yargı yapılacağı da belirtilir İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantıda çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle Geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebeplerinde belirtilmek suretiyle toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yerinden çağırılır
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geldi bırakılmaz
Toplantı Usulü
Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunu sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı. Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca bilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir Üyeler yönetim kurulu nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler
Toplantı yeter sayısı sağlanmışa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya böyle görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden bir tarafından açılır toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir
Açılıştan sonra toplantı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilecek divan heyeti oluşturulur
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyeleri divan heyeti ne kimliklerini göstermeleri ve hazırım listesindeki isimleri karşılığını imzalamaları zorunludur
Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması divan başkanı aittir
Genel kurulda yalnızca gündem de yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur
Genel kurulda üyenin bir oy hakkı vardır üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır onursal rüyalar genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirecek kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılı ve divan başkanı ile yazılanlar tarafından birlikte imzalanır imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 12: Genel kurulda aksine karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır açık oynamada genel kurulu başkanının belirteceği yöntem uygulanır
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları Üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra iki boş bir kaba kapatılır ve oy vermemenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır Şu kadar ki tüzük değişikliği Ve derneğin feshi kararlı de ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmek sizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir bu şekilde karar alınması olan toplantı yerine geçmez
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır
1-Dernek organlarını seçilmesi
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-Yönetim ve denetim kurulları raporların görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirerek kabul edilmesi
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
Üyeliğinde reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeleri ne verilecek ücret ile her türlü ödenek yollu tazminatlar ile dernek hizmetleri ikim görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarların tespit edilmesi
10-Dernek federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
11-Derneğin şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetime kuruluna yetki verilmesi
12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara iyi olarak katılması veya ayrılması
13-Derneğin vakıf kurması
14-Derneğin Fesih Edilmesi
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin bir yerde bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
Yönetim kuruluşunun Teşkili Görev ve Yetkileri
Madde 14: Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir
Yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ve başkan yardımcısı sekreterler sayman ve üyeyi belirler
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir
1-Derneği Temsil Etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek
2-Gelir ve gider hesaplarım var ilişkin İşlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kuruluna sunmak
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulunun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satma bina veya tesis inşa ettirmek kira sözleşmesi yapmak dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açma ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak
9-Her faaliyet yılsonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Denetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri
Madde 15: Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğine defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim Sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar
Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılması isteyebilir
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 16: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır
1-Üye aidat: Üyelerden yıllık olarak 120 TL aidat alınır bu miktarları artırmaya veya eksiltme genel kurul yetkilidir.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı gezi ve eğlence, temsil, konser, spor Yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
7-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
8-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 17: defter tutma esasları;
Dernekte İşletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesine belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları dernekler Yönetmeliği‘nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelere imzalanır
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgilerim, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalardır elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: alındı belgelerinin seri ve sıra numaralarım bu belgeleri alttan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları Ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir
6-Demirbaş Defteri: derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir
Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir
1-(a) bendinin 1,2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel Tebliğileri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerini ara Tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında da (31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında da(31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 18: Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri,(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan)” Alındı Belgesi” İle tahsil edilir dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer
Dernek giderleri ise fatura Perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin gelir Vergisi kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te Örneği bulunur)Gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır
Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri(Dernekler Yönetmenliği EK-14 örneği bulunan)” ayni yardım teslim belgesi” İle yapılır kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneği yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan) aynı bağış alındı belgesi ile kabul edilir
Bu belgeler; ek-13, ek-14 Ve ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden kordonla 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak Form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”
(Dernekler Yönetmeliği Ek-17 gösterilen biçim mi ebatta) Yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü matbaadan teslim alınması deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Saymanlar arasında devir teslim mi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi:
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararıyla tespit edilir gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imza hazır fotoğrafları ihtiva eden (Dernekler Yönetmenliği EK-19 Da yer alan) yetki belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir
Yetki belgelerini süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir süresi biten yetki belgeleri birinci Fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ölümü işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak Üzere kaydettikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi:
Madde 19: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 sunulan ) dernek beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 20: mülki amirle yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 te yer alan) Genel Kurul sonuç bildirimi mülki idare amirliğine verilir genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde genel kurul toplantı Tutanağı Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirtmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-4 belirtilen) yurtdışından yardım alma bildirimi doldurup mülki idare amirliğine bildiriminde bulunur
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadı önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik(dernekler Yönetmeliği EK-24 belirtilen) yerleşim yeri değişikliği bildirimi genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(dernekler Yönetmeliği ek-25’te belirtilen) dernek organlarındaki değişiklik bildirimi doldurmak suretiyle değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirir
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinde yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 21: Dernekte genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarının da denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 22: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir bu borçlanma kredili mal ve hizmet almış konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:
Madde 23: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucudur kurulu dernekler Yönetmeliği‘nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 24: şubeler tüzel kişiliği olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özel faaliyetlerinde Bulunmakla görevli ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 25: Şubenin organları genel kurul yönetim kurulu ve denetim kurulu dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç ay asıl ve üç yedek üye olarak, şube genel kurulunun seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şube de de uygulanır
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 26: şubeler, Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu üç yılda 1 Eylül ayı içerisinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır
Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki İdare Amirliği’ne ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile ;Şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10 dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen belgeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır ancak şube adını delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde Şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 27: dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amiri ne yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilemez. Şubeler temsilcileri açamazlar temsilcilik açamaz
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 28: tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir
Genel kurulda tüzük değişikliği yapabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin2/3 Çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 29: genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin2/3 Çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları Üye tamsayısının iki katından az olamaz.
Fesi kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe İlişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonra erme halinin kesinleşti tarihten itibaren başlanır tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında” Tasfiye Halinde MAKKUDER Arama Kurtarma Destek Derneği” İbaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler alındı belgeleri harcama belgeleri, tapu ve Banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutana bağlanır tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevirmek alacaklarına Çağrıda bulunulur Ve varsa malları paraya çevrilerek Alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Genel Kurulu’nda belirlenen yeri devredilir genel kurulda Devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idari amirlikleri ince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreçler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağında eklenmesi zorunludur
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir bu görev bir yönetim kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanması süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 30: bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlere uygulanır.
Bu tüzük 30 (otuz) maddeden ibarettir üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.